Algemene Voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van www.gladzor.nl , zoals deze beschikbaar is gesteld door ASV Gladzor . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ASV Gladzor is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij ASV Gladzor.

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met ASV Gladzor te mogen claimen of te veronderstellen.

ASV Gladzor streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. ASV Gladzor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Registratie

Je start je betaling via IDEAL. Als je via iDEAL de eerste transactie van €12,50, uitvoert, wordt je bankrekeningnummer doorgegeven aan Gladzor. Je geeft Gladzor dan toestemming om jaarlijks, €12,50 af te schrijven van je bankrekening.

Start je met het lidmaatschap bij Gladzor, dan moet je 18 jaar of ouder zijn. ASV Gladzor aanvaardt geen aansprakelijkheid voor valse gegevens die worden geregistreerd door de gebruiker.

Als er een terugstorting plaatsvindt, zal er €5 in rekening worden gebracht. Het bedrag wat dus alsnog wordt afgeschreven bedraagt dan €12,50 + €5,- voor het huidige jaar. Wij behouden het recht om het bedrag van jouw rekening af te schrijven zolang er op het moment van afschrijving, geen opzegging van het doorlopende abonnement is geweest.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.gladzor.nl op deze pagina.